Venue

Santa Monica Civic Lot
1855 Main Street
Santa Monica, CA 90401-3209
310-458-8551

Parking is $10.00

map
Santa Monica Civic